Valitsus kinnitas oma 12. detsembri istungil määrused, millega suurendatakse järgmisel aastal muuhulgas riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalset maksumust, asenduskodus viibiva lapse pearaha, aga ka riigi rahastatavate rehabilitatsiooniteenuste tunnihindu.

Alates 1. jaanuarist 2014 tõuseb riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalne maksumus senise 371 euro asemel 402 euroni kalendriaastas. Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja või lapse perekonnas hooldamiseks lepingu sõlminud isiku toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Samuti suurendatakse alates 1. jaanuarist asenduskodus viibiva lapse pearaha. Asenduskoduteenust saama õigustatud lapsele makstakse kuus senise 700 euro asemel 758 eurot ja kui tegu on alla 3-aastase või puudega lapsega, siis 1173 eurot kuus (seni 1083 eurot). Asenduskoduteenus on asenduskoduteenuse osutaja poolt lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse suurendamine võimaldab tõsta teenuse osutaja töötasu, katta suuremal määral teenuse osutamiseks vajaminevaid kulusid ning suurendada seeläbi teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Lapsehoiuteenuse riigi poolt tasutav maksimaalne maksumus on muutumatuna püsinud alates 2008. aastast.

Määruse muudatus mõjutab ka asenduskoduteenuse osutajaid ning teenuse saajaid, võimaldades paremini katta lastele vajalike kulutuste tegemist ning tõsta töötajate palkasid, mis on muutumatuna püsinud alates 2008. aastast.

Määruse rakendamiseks vajaminevad kulud lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse suurendamiseks ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna suurendamiseks 2014. aastal summas 1 125 946 eurot on riigieelarves olemas. 2014. aastaks eraldati riigieelarvesse ka lisavahendid asenduskodude töötajate palgakasvuks summas 687 471 eurot.

Riigi rahastatava rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste tunnihind ja maksimaalne maksumus suureneb 7,75% võrra. Näiteks, kehtiva määruse kohaselt on tegevusterapeudi teenuse tunni hind 20,13 eurot, alates 2014. aasta 1. jaanuarist 21,69 eurot. Eelnõuga ei muudeta isikule hüvitatavat majutus- ja sõidukulu. Kehtiv majutuskulu hüvitamine võimaldab isikul saada statsionaarset teenust vähemalt viis päeva, sh vähemalt ühte toidukorda.

Rehabilitatsiooniteenus on isiku iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja töötamise või tööle asumise soodustamiseks osutatav teenus, mille raames koostatakse isikule nõuetele vastav isiklik rehabilitatsiooniplaan ja juhendatakse isikut, kuidas plaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia ning osutatakse valitsuse kehtestatud loetelus nimetatud ning rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid.

Eelnõuga ei täpsustata, mille jaoks teenuseosutajad teenuse tunnihinna tõusu kasutama peavad. Teenuseosutajad on toonud välja erinevaid kuluartikleid, mille jaoks lisavahendeid vajatakse, näiteks personali palgakulu, kommunaalkulude suurenemine. Teenuse hinna muutus ei kahjusta teenuse saaja huve ega muuda teenuse osutamise mahtu.

Eelnõu rakendamiseks vajaminevad kulud 457 416 eurot 2014. aastal rehabilitatsiooniteenuse maksimaalse maksumuse suurendamiseks 7,75% on riigieelarvesse planeeritud vahendites olemas.

Allikas: valitsus.ee

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”