I   ÜLDSÄTTED

1.1. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing on Tallinna linnas ja Harju maakonnas  autismivaldkonnaga seotud inimeste vabatahtlik ühendus.

1.2. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing on eraõiguslik juriidiline isik, millel on iseseisev bilanss, kontod pankades ja oma sümboolika.

1.3. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, kehtivast seadusandlusest, õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja ühingu sisekorrareeglitest.

1.4. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingul võivad olla koosseisulised ja lepingulised töötajad, spetsialistid, nõustajad ja sponsorid.

1.5. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

1.6. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

1.7. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing on heategevuslik ja tegutseb avalikes huvides.

1.8. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse § 8 punkti 1 tähenduses.

II   EESMÄRGID JA ÜLESANDED

Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu põhieesmärkideks on:

2.1. Seista autismispektri häiretega isikute põhiseaduslike õiguste eest;

2.1.1. Autismispektri häiretega inimeste, nendega seotud isikute, erialaspetsialistide ja toetajate ühendamine, tagamaks autismispektri häiretega inimeste mitmekülgne rehabilitatsioon, hariduse omandamine ning toimetulek;

2.1.2. Lahenduste leidmine autismispektri häiretega inimeste erialakoolituse ja tööhõive parandamiseks ning sotsiaalse integratsiooni tagamiseks;

2.1.3. Autismispektri häiretega inimeste ning nendega seotud isikute vajaduste kaardistamine lähtuvalt häirespetsiifikast;

2.1.4. Ühiskonnapoolse mõistva suhtumise kujundamine autismispektri häiretega inimestesse ja nende perekondadesse;

2.1.5. Osalemine partnerina seadusandluse kujundamises ja ellu rakendamises.

2.2. Põhieesmärkidest lähtuvalt tegutseb Tallinna ja Harjumaa Autismiühing järgmistes põhisuundades:

2.2.1.     tegeleb regulaarselt autismispektri häiretega inimeste ja nendega seotud isikute teavitustööga;

2.2.2. loob tingimused erialaspetsialistide professionaalsuse tõstmiseks autismi valdkonnas, erialase kirjanduse levitamise, seminaride ja konverentside korraldamise näol;

2.2.3. publitseerib autismialast metoodilist kirjandust;

2.2.4. tegeleb autismispektri häiretega inimeste elukestva õppe võimaluste loomisega;

2.2.5. tegeleb autismispektri häiretega inimeste iseseisva toimetuleku võimaluste loomisega;

2.2.6. tegeleb avalikkuse teavitamisega autismispektri häirete olemusest.

2.2.7.     aitab korraldada sotsiaalabi autismispektri häiretega inimestele;

2.2.8.     loob võimalused ühingu liikmetele seltsielu edendamiseks;

2.2.9. sõlmib sidemeid koostööst huvitatud asutuste, organisatsioonide ja eraisikutega Eestis;

2.2.10. loob kontakte analoogsete ühingutega välismaal.

III   LIIKMED

3.1. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja.

3.2. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus ühe kuu jooksul ühingu liikmeks astuja kirjaliku avalduse alusel.

3.3. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikme õigused ja kohustused tekivad ühingu liikmeks kinnitamise hetkest.

3.4. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikmel on õigus oma avalduse alusel ühingust välja astuda. Avaldus esitatakse juhatusele. Juhatus teeb sellekohase otsuse ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Liikmemaksu ei tagastata.

3.5. Kui ühingu liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või tekitab ühingule olulist kahju, võib tema juhatuse otsusega ühingust välja arvata.

3.6. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingust väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

3.7. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikme mittenõustumisel juhatuse poolt tehtud väljaarvamise otsusega on temal õigus kaevata üldkoosolekule ühe kuu jooksul otsuse ärakirja saamise päevast.

3.8. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikmel on õigus:

3.8.1. valida ja olla valitud ühingu organitesse;

3.8.2. osaleda ühingu üldkoosolekul;

3.8.3. saada informatsiooni ühingust ja ühingu juhatuse tegevusest;

3.8.4. astuda ühingust välja.

3.9. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikmed on kohustatud:

3.9.1. järgima ja täitma käesolevat põhikirja ja sisekorrareegleid;

3.9.2. tasuma tähtaegselt liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud suurusele ja korrale;

3.9.3. täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

3.9.4. hoidma temale usaldatud ühingu vara;

3.9.5. teatama ühingule liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha- ja isikuandmed.

IV   JUHTIMINE

4.1. Üldkoosolek:

4.1.1. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu kõrgemaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.

4.1.2. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu üldkoosolek võib olla korraline ja erakorraline.

4.1.2.1. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või 1/10 liikmete kirjalikult põhjendatud nõudel.

4.1.2.2. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas.

4.1.2.3. Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse liikmetele vähemalt seitse päeva enne selle toimumist.

4.1.3. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.  Kui üldkoosolekul ei osale nõutud arv liikmeid, võib kokku kutsuda üldkoosoleku korduskoosoleku 30 minuti pärast samal päeval ja sama päevakorraga kohalolevate liikmetega.

4.1.3.1. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liige.

4.1.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikmetest või nende esindajatest.

4.1.5. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.

4.1.6. Igal Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikmel on üks hääl:

4.1.7. Üldkoosoleku pädevuses on:

4.1.7.1. põhikirja muutmine ja täiendamine, kusjuures põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;

4.1.7.2. ühingu eesmärgi muutmine, milleks on vajalik  vähemalt  9/10 liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek ühingu eesmärkide muutmiseks peab olema esitatud kirjalikult.

4.1.7.3. juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse liikmete valimine;

4.1.7.4. revisjonikomisjoni valimine;

4.1.7.5. ühinemise, jagunemise, likvideerimise ja lõpetamise otsustamine;

4.1.7.6. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu esindaja määramine;

4.1.7.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.2. Juhatus:

4.2.1. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingut juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil juhatus.

4.2.2. Juhatuses on 3-5 liiget. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek.

4.2.3. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

4.2.4. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

4.2.5. Juhatuse iga liige võib esindada Tallinna ja Harjumaa Autismiühingut kõikides

õigustoimingutes. Juhatuse liikme volitused lõpevad tema tagasikutsumise või tagasiastumisega.

4.2.6. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui sellel koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

4.2.7. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Koosoleku toimumisest peavad olema informeeritud kõik juhatuse liikmed.

4.2.8. Juhatus töötab välja ühingu tegevuse põhisuunad lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest ja juhib ühingu sisulist tööd.

4.2.9. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

4.2.10. Juhatus koostab raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande ning esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.

4.2.11. Juhatuse liikmel on õigus ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamisele võimaluste olemasolu korral.

4.3. Revisjonikomisjon

4.3.1. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu tegevust kontrollib kolmeks aastaks üldkoosoleku poolt valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kes valib enda seast esimehe ja annab vähemalt üks kord aastas aru üldkoosolekul.

V VARA JA VAHENDID

5.1. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu vara moodustub:

5.1.1. liikmemaksudest;

5.1.2. sihtotstarbelistest või sihtotstarvet määramata rahalistest ja muudest annetustest ning eraldistest;

5.1.3. ühingule kuuluva vara kasutamisest ja ühingu tegevusest saadavast tulust;

5.1.4. muudest laekumistest.

5.2. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadustega.

5.3. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja põhikirjaliste eesmärkidaga.

5.4. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu ühingu liikmete vahel jaotamisele.

VI   ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LÕPETAMINE.

6.1. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu põhikiri on kinnitatud liikmete üldkoosolekul 10. veebruaril 2013.a.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”