Eestis peavad kõik lapsed kuni 17-aastaseks saamiseni koolipinki nühkima. Kui peres on autismispektri häirega laps, on lapse kooli saatmine, koolis käimine ja kogu pere uue elukorraldusega harjumine märksa keerulisem kui muidu.

 

Millest alustada?

Enda parimaks ettevalmistamiseks soovitame alustada Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusega tutvumisest. Pöörake erilist tähelepanu 4. jaole – Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine.

Järgmiseks on vaja välja selgitada oma lapsele sobiv õppekava, õppevorm ja toevajadus. Kui endal on kahtlus (või on sellele viidanud lasteaia/eelkooli õpetaja), kas laps tavakooli õppekavaga ikka toime tuleb või kas ta tavaklassis piisavat mõistmist ja tuge leiab, oleks mõistlik pöörduda objektiivse hinnangu saamiseks koolivälise nõustamiskomisjoni poole.

Niisugust õppenõustamist pakutakse Rajaleidja keskustes. Rajaleidja teenused on tasuta ning nõustamisele võib pöörduda 1,5-18 aastase lapsega. Pöördumiseks ei ole vaja kellegipoolset suunamist. Lapsevanemana tunned sina ise oma last kõige paremini; nõustaja roll on olla sulle abiks lapse vajaduste väljaselgitamisel ja leida koostöös perega võimalusi lapse arengu toetamiseks. Nõustamisel on tagatud konfidentsiaalsus – info antakse otse lapsevanemale ja seda jagatakse koolide või lasteaedadega ainult lapsevanema nõusolekul. Kindlasti saad sa ise kaasa rääkida selles osas, millist kooli ja õppekava sa oma lapsele soovid. Meie oma kogemustele toetudes soovitame sul siiski kuulata lisaks teiste lapsevanemate arvamusele ja kogemusele ka spetsialistide arvamust, sest nemad on oma erialase töö käigus näinud lapsi kogu autismispektri ulatuses.

 

Kuidas leida kool?

Kaasava hariduse kontseptsioonist lähtuvalt õpib hariduslike erivajadustega laps reeglina elukohajärgse kooli tavaklassis. Autismispektri häirega õpilasele ei pruugi tema vajadustest lähtuvalt see siiski parim variant olla. Ühe omavalitsuse sees on erinevates koolides tingimused ja tugisüsteemid erinevad. Pöördudes kohaliku omavalitsuse haridusametisse  saab oma ootustest ja muredest rääkida ning niimoodi lapse jaoks parim lahendus leida.
Põhiharidus on Eesti Vabariigis kohustuslik ja kohalik omavalitsus peab selle igale lapsele tagama.

Kool peab kindlasti lapse erilistest vajadustest ette teadlik olema, et laps ei satuks algusest peale olukorda, kus tema eripäradega arvestada ei osata. Õigesti valmistunud kool saab vajadusel planeerida tugiteenuseid nagu abiõpetaja juuresolekut, õpet väiksemas rühmas, osalist individuaalõpet vms. Vastasel juhul võib laps (ja kogu pere) saada negatiivse kogemuse või lausa trauma, mille tagajärjel võivad tekkida täiendavad õpiraskused või püsiv koolihirm.

Eestis õpetatakse erivajadusega lapsi kas Põhikooli riikliku õppekava või Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

Kui lapsel oleks oma spetsiifilistest eripäradest lähtuvalt parem käia erikoolis, kus kõigil
õpetajatel on eripedagoogiline ettevalmistus, siis toome välja mõned Tallinna ja Harjumaa
koolid, kus autismispektrihäirega lastel on võimalik oma kooliharidus omandada. Nende
kohta oskab rohkem infot anda kindlasti ka KOV haridusamet.

Riikliku õppekava alusel:

Riikliku lihtsustatud õppekava alusel:

  • Tondi Põhikool (sh. toimetuleku- ja hooldusõppekava, omab õpilaskodu)
  • Hilariuse kool  (toimetuleku õppekava) – NB! Erakool
  • Salu Kool (hooldus- ja toimetulekuõppekava, omab õpilaskodu) – NB! Erakool
  • Käo Põhikool (hooldus- ja toimetulekuõppekava) – NB! Erakool
  • Tallinna Kadaka Põhikool (vene õppekeelega, sh. toimetuleku- ja hooldusõppekava) https://www.kadakakool.edu.ee/
  • Randvere Kool

Loodetavasti lisandub siia nimekirja veel palju toredaid koole, kes on valmis vastu võtma autismispektri häiretega õpilasi.

 

Transport kooli

Kui sa oled leidnud oma lapsele sobiva kooli, siis mõtled kindlasti ka sellele, kuidas korraldada lapse kooli viimine ja sealt ära toomine nii, et see ei lööks sassi kogu teie pere elukorraldust.

Tallinna linnas on selleks ettenähtud invatransporditeenus, mida osutatakse rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavatele sügava või raske liikumis-, nägemis- ja/või liitpuudega inimestele, kes on vähemalt 3 aastat vanad ja kes ei saa oma puude tõttu kasutada ühiskondlikku transporti ilma kõrvalabita. Taksoga transporditeenust osutatakse Tallinna piires ja kuni 30 km kaugusele Tallinna linna piirist.

Selle teenuse kasutamiseks pead pöörduma oma elukohajärgsesse Sotsiaalhoolekande osakonda, kus tuleb vormistada vastav avaldus.

Intervallhoid

Iga pere elus tuleb ette olukordi, kus on vaja kodust ära olla pikemat aega, kas mõne tööülesande või pereürituse tõttu. Kui sul ei ole võimalik oma last sinna kaasa võtta ning sa ei leia ka hoidjat, siis saad kasutada Intervallhoiu teenust.

Lastele osutatakse teenust keskmise, raske või sügava puude korral. Teenust osutatakse lapsevanema, eestkostja või lepingulise hooldaja, lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse ja lastekodu vahel sõlmitud lepingu alusel. Iga laps saab teenust vastavalt vajadusele ja teenuse osutaja võimalustele, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 30 kalendripäeva aasta jooksul. Tallinnas pakutava intervallhoiuteenuse kohta leiad täpsema info siit.

See teenus on tasuline, mille hinna ja omaosalustasu suuruse kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”